Felhasználási feltételeink.

Az Egyes Szolgáltatások


1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a hotelrecepcio.hu, .eu, .com, .info oldal, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett hotelrecepcio.hu, .eu, .com, .info oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatás, Weblap vagy hotelrecepcio.hu, .eu, .com, .info) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a hotelrecepcio.hu, .eu, .com, .info bármely szolgáltatását igénybe veszi.
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

3. A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

4. A Szolgáltató partnerének minősül a Weboldalon ajánlatot közzétevő harmadik személy (továbbiakban: Partner). Egy adott információ adatlapján található információkat. A Partner üzleti magatartásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatásrész használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: szabályzat, stb.), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Tartalmi, cookie szabályzat ...stb) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

6. Bármely, hotelrecepcio.hu, .eu, .com -tól különböző weboldal (Facebook.com, Google, using.hu, foglaljszobat.hu, eszallasfoglalás.hu, GDPRprogramom , erecepcios.hu , epanzio.hu... stb.), a hotelrecepcio.hu, .eu, .com, .info -hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

7. A Weboldal működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre, függetlenül a Weboldal nyelvétől Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak azzal, hogy a kollíziós normák nem alkalmazandóak, és a magyar, illetve a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre.

7.1. Hírlevél

7.1.2. A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása). A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat. A Hírlevélről történő leiratkozás a Hírlevél alján található link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges.Leiratkozás után a változások stb..., szolgáltatási információk, hiányából adódó hátrányok a felhasználót terhelik. 

8. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

8.1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

8.2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

8.3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

8.4. Ez a szoftver szerzői jogi védelem alatt áll, és minden jogát a Szerző fenntartja. A termék használata, előfizetése nem ruház át semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a szoftver iránt. A szoftverterméket az alkalmazandó törvények védik, és a Szerző felelősségre vonhatja az ilyen jogok megsértéséért vagy a megállapodás megsértéséért.

8.5. A szolgáltatást, előfizetést nem lehet bérbe adni vagy más módon átruházni. A nyilvántartásba vételi adatait szándékosan vagy más módon nem teheti elérhetővé más személyek számára.

Felelősség

9.1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató MINDENT MEGTESZ azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

9.2. A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9.3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

9.4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

9.5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni és nem vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Díjak

10.1 A szolgáltatás díjköteles. A szerződés éves szerződés (1 éves hűséggel). Áraink itt találhatóak
10.2 A Felhasználó részéről történő felmondása esetén is az éves díj fizetendő, abból semmilyen összeg nem jár vissza. Felmondás esetén 30 napon belül a szolgáltató minden adatot töröl jogkövetkezmény vagy kártérítés nélkül.
A Felhasználói adatokról 30 napon belül kérhető (írásban) export, (CV formátumban) külön díj ellenében, mely egyedi kalkuláció után előre fizetendő.
Számlákról, vendég adatokról, IFA nyilvántartásról a rendszerből a felhasználónak kell letölteni az adatait, csak az előfizetés időtartama alatt ! A külön export díjköteles.

10.3. A szolgáltatás éves díja egy összegben előre fizetendő. Fizetési részlet kedvezmény estén minden hó 5 -ig kell teljesíteni a részfizetést. Késedelmes fizetés esetén 5 napon belül a szolgáltató felmondhatja a szerződést minden jog következmény és/vagy kártérítés nélkül. 30 nap után az adatokat törölheti a rendszerből.Minden fizetési felszólításért (amit email -en küld a rendszer a felhasználónak) 1.000 ft+áfa díjat számítunk fel. A Késedelmi kamat mértéke évi 10%.

NTAK adatszolgáltatás

11.1. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, későbbiekben NTAK felé az adatszolgáltatás a megadott adatok alapján és a szerződő aláírási/authentikációs kulcsával történik az NTAK által minősített és engedélyezett programmal.
* Az előfizetők az NTAK tanúsítványt a az oldalunkról letölthetik 

A hibás adat felvitelből, vagy kulcsokból adódó adatküldési hiányosságokért a felhasználót terheli minden felelősség.
Az ilyen hiányosságokból adódó hibákért, károkért semmilyen felelősség, kártérítés vagy költség a szolgáltató felé nem érvényesíthető.

11.2. Az NTAK adatokból összesítő statisztikák, egyéb kimutatások csak külön megrendelés és dijazás estén igényelhetőek, csak az előfizetés időtartama alatt. (lásd külön díjcsomag).
A Vendég nyilvántartás és IFA nyilvántartás, mely a szolgáltatás része, az oldalon belül érhető el csak az előfizetés időtartama alatt.

11.3. Az NTAK kulcsok érvénytelenítése esetén (ntak oldalon) a rendszer automatikusan törli a felhasználó hozzáférését a hotelrecepcio szolgáltatáshoz, mivel a szolgáltatás csak érvényes NTAK kulcsokkal lehetséges.

11.4. Az NTAK felé az adatszolgáltatást a FELHASZNÁLÓ -nak 24 órán belül kell teljesíteni. Ez akkor valósul meg a rögzített vendég adatokkal ha a napi zárások 24 h-ig megtörténnek. Az adatküldés automatikus a következő nap 24 h -ig az Ntak adatküldési protokol alapján. Utólagos javítására semmilyen lehetőség nincs(a hiányos, téves adatok esetén sem).
* A beküldött adatokat küldés után a rendszer törli.
Az ebből a hibából adódó mindennemű felelősség vagy kár a Felhasználót terheli.
Indokolt esetben 24 h-án belül, küldés előtt a zárás módosítható (törölhető), ennek díja 5.000 ft/alkalom.

11.5. Zárva Tartás. Ha az egység nem üzemel a "Zárva" üzemmód bekapcsolása esetén , és csak is akkor minden nap automata jelentést küld az NTAK felé "Nem Üzemel" jelzéssel, mindaddig amíg ezt a funkciót a Felhasználó ki nem kapcsolja.

11.6. Előfoglalási adatokat ekkor is lehet rögzíteni, amit a rendszer azonnal (5-10 percen belül) elküld az NTAK felé.

Adatrögzítési szolgáltatás

12.1. Azoknak a megrendelőknek akiknek a díjcsomagja tartalmaz vendég adat rögzítést, az emailen a vendeg@hotelrecepcio.hu email címre elküldött adatok alapján végezzük el a vendég adatok felvitelét.
Az adatok rendszerbeli állapotának, időszerűségének, ellenőrzése, kezelése a Felhasználó feladata, felelőssége. Az adat felviteli hibákból és egyéb bármilyen hiányosságokból keletkező hibákért felelősséget nem vállalunk. Ebből eredő károkért kártérítési felelősség sem terheli a szolgáltatót. A Szolgáltató NEM térít meg semmilyen kárt, vagyoni és nem vagyoni hátrányt és költséget sem.

Számlázó NAV ONLINE

13.1. NAV Online Számlázó modult megrendelő felhasználók számla adatait a rendszer automatikusan küldi a megadott NAVONLINE hozzáférési paraméterek alapján.

13.2. A beküldés és feldolgozás állapotáról a felhasználónak kell meggyőződnie. Ez megtehető a NAVONLINE oldalon.

13.3. Hiányos vagy hibás beküldésért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azt biztosítani a felhasználó feladata. A hibákból adódó károkért semmilyen felelősség, vagy kártérítés a szolgáltató felé nem érvényesíthető.

13.4. A számla digitális példányát a felhasználónak kell tárolni, könyvelni ... stb a törvényben meghatározott időtartamig őrizni.
Technikai hiba észlelésekor a felhasználó felelőssége hogy a számla képi példánya alapján a NAVONLINE felé 24 órán belül adatot szolgáltasson "kézzel", a hibát felénk jelezze a helpdesk@hotelrecepcio.hu emailen.

13.5. A programhiba esetén a technika hibát a NAV felé jelezzük, és azt 5 napon belül javítjuk.

13.6. A szolgáltatás részeként annak időtartama alatt a számlákról NAV formátumú XML összesítő file letölthető. 

A rendszer működése

14.1. A rendszer működése automata, azt a Felhasználó használja saját felelősségére, a szolgáltató semmilyen felügyeletet, ellenőrzést nem biztosít, kivéve a technika működés biztosításához szükséges üzemeltető személyzetet.
A rendelkezésre állás 7 nap x 16h 90%.

14.2. A szolgáltató munkanapokon ( 5) x 8 óra helpdesket biztosít a rendszer technikai hibáinak kezelésére a helpdesk@hotelrecepcio.hu email címen.

14.3. Felhasználói saját problémáinak (adatbeviteli, jelszó , kulcsok, adatimport, adatexport (excel vagy CSV formátumban) adat helyreállítás ... stb ) kezelését díj ellenében végezzük.
Az előfizetett helpdesk csomag alapján kedvezményesen (a djjcsomag árában) vehető igénybe a helpdesk.
Egyedi igények, esetek 20.000 Ft/óra díj ellenében igényelhetőek. A Felhasználó problémáján csak a: helpdesk@hotelrecepcio.hu címre küldött kérések alapján tudunk dolgozni (munkaidőben)! 

A szabályzat hatálya

15.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

Adatvédelem

16.1. A Felhasználók és ügyfeleik személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik

Üröm 2019.szeptember 1.